Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie konkursu w działaniu 2.3 POPC w poddziałaniu 2.3.1 (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

31-08-2017, 17:09:55,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 31.08.2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.
Jednocześnie działając na postawie art. 46 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca zwiększyła kwotę alokacji na konkurs POPC.02.03.01-IP-01-00-004/16 do kwoty 86 077 993,53 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania