Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie konkursu w działaniu 2.3 POPC w poddziałaniu 2.3.2

04-09-2017, 23:00:04,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 04 września 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.02-IP.01-00-002/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania