Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-010/18

03-01-2019, 09:33:05,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 r. została zakończona ocena formalna wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-010/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Wniosek zakwalifikowany do oceny merytorycznej