Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny kolejnego wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-006/17

16-02-2018, 10:19:12,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę kolejnego wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

Ministerstwo Cyfryzacji – pn.: „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 67 755 598,00 złotych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja