Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny projektu, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

07-07-2017, 16:12:51,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej II – „E – administracja i otwarty rząd”, dnia 07 lipca 2017 r. zakończyła ocenę projektu zgłoszonego
w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-005/17, dla działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Do dofinansowania wybrano projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania.
Wnioskodawcą projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji, a kwota dofinansowania opiewa na sumę 23 570 025,35 PLN. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020r.

Skład Komisji Oceny Projektów dla naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-005/17