Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny projektu, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

28-11-2017, 10:54:28,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, dnia 27 listopada 2017 r. zakończyła ocenę projektu zgłoszonego w ramach naboru nr POPC.03.04.00-IP.01-00-002/17, dla działania 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

Informacje o projekcie, który został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.4 POPC:
Tytuł projektu:  „Kampanie edukacyjno-informacyjne”
Numer wniosku: POPC.03.04.00-00-0001/17
Nazwa wnioskodawcy: Ministerstwo Cyfryzacji
Kwota przyznanego dofinansowania: 25 463 362,80 PLN
Kwota całkowita projektu: 28 940 491,30 PLN
Ostateczny wynik oceny merytorycznej: pozytywny
Data wybrania projektu do dofinansowania: 27.11.2017 r.
Okres realizacji projektu: 16/06/2017 – 30/06/2021

Skład Komisji Oceny Projektów dla naboru nr POPC.03.04.00-IP.01-00-002/17