Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II konkursie dla działania 2.2 POPC

30-06-2017, 10:47:22,

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie  złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

W wyniku zakończonej oceny merytorycznej, złożone wnioski o dofinasowanie nie spełniły wszystkich kryteriów wyboru projektów, tym samym nie zostają rekomendowane do dofinansowania.

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów