Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w III konkursie dla działania 2.2 POPC

22-03-2018, 13:24:53,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Urząd Lotnictwa Cywilnego „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”,
  • Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 16 545 932,04

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów