Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w IV konkursie dla działania 2.1 POPC

30-06-2017, 10:36:57,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).”
  • Ministerstwo Cyfryzacji – „E-zamówienia –elektroniczne zamówienia publiczne.”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 37 322 000,00 złotych.

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów