Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w V konkursie dla działania 2.1 POPC

31-10-2017, 15:11:46,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Minister Rozwoju i Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – Ministerstwo Finansów „Platforma Usług Elektornicznych Skarbowo- Celnych (PUESC)”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 143 386 292,00 złotych.

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów