Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w VII konkursie dla działania 2.1 POPC

30-03-2018, 11:47:10,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-007/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”;
  • Urząd Morski w Szczecinie „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.”;
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”;
  • Główny Urząd Miar „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar”;
  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”;
  • Główny Urząd Statystyczny „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym Państwa”;
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe „Modernizacja zintegrowanego systemu informacji archiwalnej ZOSIA”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 105 103 771,37

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów