Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-008/17

16-11-2017, 09:18:32,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-008/17 (projekty przygotowawcze) ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  1. Ministerstwo Cyfryzacji – pn.: „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.1 PO PC pn. E-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczania elektronicznego w Polsce”.
  2. Ministerstwo Cyfryzacji – pn.: „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.1 PO PC pn. Rejestr punktów adresowych (RPA)”.
  3. Ministerstwo Cyfryzacji – pn.: „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.1 PO PC pn. Wspólna Infrastruktura Państwa – Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (RKB)”
  4. Ministerstwo Cyfryzacji – pn.: „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.1 PO PC pn. Wspólna Infrastruktura Państwa – Wdrożenie Rozwiązania Informatycznego Chmury Obliczeniowej”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 5 202 494,47 złotych.

Lista projektów ocenianych