Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-004/17

16-11-2017, 09:11:51,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-004/17 (projekty przygotowawcze) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  1. Ministerstwo Cyfryzacji – pn.: „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 PO PC pn. Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA)
  2. Ministerstwo Cyfryzacji – pn.: „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 PO PC pn. Portal RP – Część Informacyjna Faza II”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 3 300 000,00 złotych.

Lista projektów ocenianych