Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-006/18

17-05-2018, 08:49:12,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-006/18 (projekty przygotowawcze) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy – pn.: „Projekt wspierający przygotowanie projektu pozakonkursowego w działaniu 2.2 POPC pn.: EZD RP – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 1 074 711,99 złotych.

Lista projektów ocenianych