Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-006/17

04-12-2017, 13:58:10,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  1. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – pn.: „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” (P1) – Faza 2.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 157 024 681,72 złotych.

Lista projektów ocenianych