Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-008/17

04-10-2018, 09:56:33,

 Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-008/17 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania:

  1. Projekt pn. „KRONIK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury – Ministerstwo Cyfryzacji

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 20 634 013,16 złotych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania