Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zaproszenie do złożenia oferty na „Sporządzenie opinii prawnej na potrzeby Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego”

13-11-2017, 08:33:17,

Termin składania ofert upływa w dniu 16-11-2017 o godzinie 16:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

 

Zaproszenie do składania ofert