Zmiana w Regulaminie konkursu dla Działania 3.2 POPC (Centrum Mistrzostwa Informatycznego)

23-04-2018, 15:15:04,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji postanowień Regulaminu konkursu do naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-003/18 (Centrum Mistrzostwa Informatycznego) w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nowe postanowienia wprowadzają możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów przedstawicieli wnioskodawcy lub partnerów projektu. W tym celu zaktualizowano zapisy § 10 opisującego zasady dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Szczegółowy opis zmian znajduje się na stronie konkursu: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-trzeci-konkurs/