Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wskazanie strony internetowej do upubliczniania zapytań ofertowych w przypadku realizacji przez wnioskodawcę projektu na własne ryzyko tj. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

29-08-2017, 12:29:37,

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej portalu Fundusze Europejskie są dostępne zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Można się z nimi zapoznać pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Ponadto zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 14) Wytycznych w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu.

W związku z tym, aby uczynić zadość ww. postanowieniu uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie powinien upublicznić zapytanie ofertowe:

1)      na swojej stronie internetowej oraz

2)      na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.